04、Python 计算机IT系 ·

老男孩最新Python全栈开发就业班实战课程 Python高级开发班教程 Python从零到就业-上

老男孩最新Python全栈开发就业班实战课程 Python高级开发班教程 Python从零到就业-上 04、Python 第1张

===============课程目录===============

├─Day001
│ Day 00 – 01 开班介绍-计算机病毒项目展示.mp4
│ Day 00 – 02 开班介绍-核心讲师团队介绍.mp4
│ Day 00 – 03 开班介绍-行业介绍.mp4
│ Day 00 – 04 开班介绍-我们的优势在哪里.mp4
│ Day 00 – 05 开班介绍-python介绍.mp4
│ Day 00 – 06 开班介绍-课程介绍.mp4
│ Day 00 – 07 开班介绍-制度介绍.mp4
│ Day 00 – 08 开班介绍-其他.mp4
│ Day 01 – 01 今日内容介绍.mp4
│ Day 01 – 02 编程语言介绍.mp4
│ Day 01 – 03 计算机五大组成部分.mp4
│ Day 01 – 04 计算机三大核心硬件.mp4
│ Day 01 – 05 操作系统介绍.mp4
│ Day 01 – 06 计算机三层结构.mp4
│ Day 01 – 07 平台与跨平台.mp4

├─Day002
│ Day 02 – 01 上节课复习.mp4
│ Day 02 – 02 本周内容介绍.mp4
│ Day 02 – 03 本周内容介绍补充.mp4
│ Day 02 – 04 cpu分类与指令集的概念.mp4
│ Day 02 – 05 x86-64位的概念.mp4
│ Day 02 – 06 寄存器介绍.mp4
│ Day 02 – 07 cpu工作流程简介.mp4
│ Day 02 – 08 内核态与用户态.mp4
│ Day 02 – 09 多线程与多核芯片介绍.mp4
│ Day 02 – 10 存储器part1.mp4
│ Day 02 – 11 存储器part2.mp4
│ Day 02 – 12 存储器part3(核心知识之IO问题).mp4
│ Day 02 – 13 存储器part3.mp4
│ Day 02 – 14 总线介绍.mp4
│ Day 02 – 15 BIOS介绍.mp4
│ Day 02 – 16 操作系统安装原理.mp4
│ Day 02 – 17 操作系统启动流程.mp4
│ Day 02 – 18 密码破解与安全相关.mp4
│ Day 02 – 19 应用程序的启动流程.mp4
│ Day 02 – 20 今日内容总结.mp4

├─Day003
│ Day 03 – 01 计算机核心基础快速串讲(复习).mp4
│ Day 03 – 02 今日内容介绍.mp4
│ Day 03 – 03 编程语言分类之低级语言.mp4
│ Day 03 – 04 编程语言分类之高级语言.mp4
│ Day 03 – 05 python介绍.mp4
│ Day 03 – 06 解释器下载.mp4
│ Day 03 – 07 windows平台安装解释器.mp4
│ Day 03 – 08 linux平台安装解释器.mp4
│ Day 03 – 09 mac平台安装解释器.mp4
│ Day 03 – 10 运行python程序的两种方式.mp4
│ Day 03 – 11 python程序运行的三个步骤.mp4
│ Day 03 – 12 集成开发环境介绍.mp4
│ Day 03 – 13 虚拟环境介绍.mp4
│ Day 03 – 14 注释.mp4

├─Day004
│ Day 04 – 01 课前学习.mp4
│ Day 04 – 02 写代码的思想分享.mp4
│ Day 04 – 03 温故知新.mp4
│ Day 04 – 04 理解所有python语法的万能法则.mp4
│ Day 04 – 05 今日内容介绍.mp4
│ Day 04 – 06 什么是变量?为何要有变量?.mp4
│ Day 04 – 07 变量的基本使用.mp4
│ Day 04 – 08 变量的内存管理.mp4
│ Day 04 – 09 变量名的命名.mp4
│ Day 04 – 10 身份运算is与==.mp4
│ Day 04 – 11 常量.mp4
│ Day 04 – 12 变量内存地址补充.mp4
│ Day 04 – 13 基本数据类型之数字类型.mp4
│ Day 04 – 14 基本数据类型之字符串类型.mp4
│ Day 04 – 15 基本数据类型之列表类型.mp4
│ Day 04 – 16 基本数据类型之字典类型.mp4
│ Day 04 – 17 基本数据类型之布尔类型.mp4

├─Day005
│ Day 05 – 01 温故知新.mp4
│ Day 05 – 02 今日内容介绍.mp4
│ Day 05 – 03 垃圾回收机制介绍.mp4
│ Day 05 – 04 列表在内存中存储的方式part1.mp4
│ Day 05 – 05 列表在内存中的存储方式part2.mp4
│ Day 05 – 06 直接引用与间接引用以及列表存储方式总结.mp4
│ Day 05 – 07 循环引用带来的内存泄露问题.mp4
│ Day 05 – 08 标记清除机制.mp4
│ Day 05 – 09 分代回收.mp4
│ Day 05 – 10 用户交互之接收用户输入.mp4
│ Day 05 – 11 格式化输出.mp4
│ Day 05 – 12 基本运算符之算数运输与比较运算.mp4
│ Day 05 – 13 基本运算符之赋值运算符.mp4

├─Day006
│ Day 06 – 01 课前学习.mp4
│ Day 06 – 02 温故知新之GC机制详解.mp4
│ Day 06 – 03 温故知新之字符串格式化.mp4
│ Day 06 – 04 温故知新之运算符.mp4
│ Day 06 – 05 今日内容介绍.mp4
│ Day 06 – 06 可变不可变类型.mp4
│ Day 06 – 07 条件判断.mp4
│ Day 06 – 08 逻辑运算符与优先级.mp4
│ Day 06 – 09 成员运算与身份运算.mp4
│ Day 06 – 10 if判断语法1.mp4
│ Day 06 – 11 if判断语法2.mp4
│ Day 06 – 12 if判断语法3.mp4
│ Day 06 – 13 if判断语法4.mp4

├─Day007
│ Day 07 – 01 课前学习.mp4
│ Day 07 – 02 本周内容介绍.mp4
│ Day 07 – 03 温故知新之短路运算.mp4
│ Day 07 – 04 深浅copy之浅copy.mp4
│ Day 07 – 05 深浅copy值深copy.mp4
│ Day 07 – 06 深浅拷贝小结.mp4
│ Day 07 – 07 while循环介绍与基本使用.mp4
│ Day 07 – 08 死循环与效率问题.mp4
│ Day 07 – 09 while循环应用.mp4
│ Day 07 – 10 while循环的结束方式一.mp4
│ Day 07 – 11 while循环的结束方式二.mp4
│ Day 07 – 12 while循环嵌套与结束.mp4
│ Day 07 – 13 while循环嵌套与结束案例一.mp4
│ Day 07 – 14 while循环嵌套与结束案列二.mp4
│ Day 07 – 15 while+continue.mp4
│ Day 07 – 16 while+else的小案例.mp4
│ 作业Day 07 – 1.作业讲解 2020-03-10.mp4

├─Day008
│ Day 08 – 01 今日内容与上节课复习.mp4
│ Day 08 – 02 for循环介绍与基本使用.mp4
│ Day 08 – 03 for循环小结.mp4
│ Day 08 – 04 for+range.mp4
│ Day 08 – 05 for循环案例及for+break+else.mp4
│ Day 08 – 06 闲聊.mp4
│ Day 08 – 07 range补充.mp4
│ Day 08 – 08 for+continue.mp4
│ Day 08 – 09 for循环嵌套.mp4
│ Day 08 – 10 print补充.mp4
│ Day 08 – 11 数字类型part1.mp4
│ Day 08 – 12 数字类型part2.mp4
│ Day 08 – 13 数字类型part3.mp4
│ Day 08 – 14 字符串优先掌握操作part1.mp4
│ Day 08 – 15 字符串优先掌握操作part2.mp4
│ Day 08 – 16 字符串优先掌握操作part3.mp4
│ Day 08 – 17 字符串需要掌握操作part1.mp4
│ Day 08 – 18 字符串需要掌握的操作part2.mp4
│ Day 08 – 19 字符串了解操作.mp4
│ Day 08 – 20 总结.mp4
│ 作业Day 08 – 1.99乘法表.mp4
│ 作业Day 08 – 2.打印金字塔.mp4
│ 作业Day 08 – 3.剩余题讲解.mp4

├─Day009
│ Day 09 – 01 课前学习.mp4
│ Day 09 – 02 上节课复习.mp4
│ Day 09 – 03 今日内容.mp4
│ Day 09 – 04 列表类型part1.mp4
│ Day 09 – 05 列表类型part2.mp4
│ Day 09 – 06 列表类型part3.mp4
│ Day 09 – 07 列表类型part4.mp4
│ Day 09 – 08 列表类型part5.mp4
│ Day 09 – 09 闲聊.mp4
│ Day 09 – 10 队列与堆栈.mp4
│ Day 09 – 11 元组类型part1.mp4
│ Day 09 – 12 元组类型part6.mp4
│ Day 09 – 13 字典类型part1.mp4
│ Day 09 – 14 字典类型part2.mp4
│ Day 09 – 15 字典类型part3.mp4
│ Day 09 – 16 字典类型part4.mp4
│ Day 09 – 17 字典类型part5.mp4

├─Day010
│ Day 10 – 01 课前学习.mp4
│ Day 10 – 02 温故知新.mp4
│ Day 10 – 03 今日内容.mp4
│ Day 10 – 04 集合类型part1.mp4
│ Day 10 – 05 集合类型part2.mp4
│ Day 10 – 06 集合类型part3.mp4
│ Day 10 – 07 集合类型part4.mp4
│ Day 10 – 08 集合类型part5.mp4
│ Day 10 – 09 集合类型part6.mp4
│ Day 10 – 10 集合类型part7.mp4
│ Day 10 – 11 数据类型总结与分类.mp4
│ Day 10 – 12 字符编码储备知识.mp4
│ Day 10 – 13 什么是字符串编码.mp4
│ Day 10 – 14 字符编码发展史part1.mp4
│ Day 10 – 15 字符编码发展史part2.mp4
│ Day 10 – 16 utf-8 的由来.mp4
│ Day 10 – 17 字符编码未来发展.mp4
│ Day 10 – 18 文本编辑器关于字符编码的应用.mp4
│ Day 10 – 19 前两个阶段乱码问题解决方案.mp4
│ Day 10 – 20 答疑.mp4
│ Day 10 – 21 第三个阶段不乱码.mp4
│ Day 10 – 22 了解知识part1.mp4
│ Day 10 – 23 了解知识part2.mp4
│ Day 10 – 24 编码与解码.mp4
│ Day 10 – 25 今日总结.mp4
│ 作业Day 10 – 1.作业讲解.mp4

省略中间目录

├─Day046
│ Day 46 – 01 昨日内容回顾.mp4
│ Day 46 – 02 今日内容概要.mp4
│ Day 46 – 03 约束条件.mp4
│ Day 46 – 04 外键简介.mp4
│ Day 46 – 05 一对多表关系.mp4
│ Day 46 – 06 多对多表关系.mp4
│ Day 46 – 07 一对一表关系.mp4
│ Day 46 – 08 表关系总结.mp4
│ Day 46 – 09 修改表.mp4
│ Day 46 – 10 复制表.mp4

├─Day047
│ Day 47 – 01 昨日内容回顾.mp4
│ Day 47 – 02 今日内容概要.mp4
│ Day 47 – 03 前期表准备及注意事项.mp4
│ Day 47 – 04 SQL语句书写建议.mp4
│ Day 47 – 05 where过滤.mp4
│ Day 47 – 06 group by分组.mp4
│ Day 47 – 07 分组补充.mp4
│ Day 47 – 08 having分组之后筛选.mp4
│ Day 47 – 09 distinct去重.mp4
│ Day 47 – 10 order by排序.mp4
│ Day 47 – 11 limit限制展示条数.mp4
│ Day 47 – 12 正则表达式.mp4
│ Day 47 – 13 连表操作.mp4
│ Day 47 – 14 子查询概念.mp4

├─Day048
│ Day 48 – 01 昨日内容回顾.mp4
│ Day 48 – 02 补充知识点.mp4
│ Day 48 – 03 今日内容概要.mp4
│ Day 48 – 04 navicat基本使用.mp4
│ Day 48 – 05 SQL查询练习题.mp4
│ Day 48 – 06 pymysql基本使用.mp4
│ Day 48 – 07 sql注入及解决方法.mp4
│ Day 48 – 08 作业布置.mp4

├─Day049
│ Day 49 – 01 昨日内容回顾.mp4
│ Day 49 – 02 pymysql模块补充.mp4
│ Day 49 – 03 今日内容概要.mp4
│ Day 49 – 04 视图.mp4
│ Day 49 – 05 触发器.mp4
│ Day 49 – 06 事务.mp4
│ Day 49 – 07 存储过程.mp4
│ Day 49 – 08 函数.mp4
│ Day 49 – 09 流程控制.mp4
│ Day 49 – 10 索引.mp4

├─Day050
│ Day 50 – 01 前端简介.mp4
│ Day 50 – 02 web服务本质及HTTP协议前戏.mp4
│ Day 50 – 03 HTTP协议.mp4
│ Day 50 – 04 HTML前戏.mp4
│ Day 50 – 05 HTML简介.mp4
│ Day 50 – 06 head内常用标签.mp4
│ Day 50 – 07 body内基本标签.mp4
│ Day 50 – 08 body内特殊符号.mp4
│ Day 50 – 09 div与span标签.mp4
│ Day 50 – 10 a与img标签.mp4
│ Day 50 – 11 列表标签.mp4
│ Day 50 – 12 今日内容总结.mp4

相关下载

点击下载